C.V. de Puime

Optocht reglement


Wij vragen alle deelnemende van de optocht vriendelijk dit formulier goed door te nemen en zich aan de hierin opgenomen richtlijnen te houden. Ook verzoeken wij u om tijdens de optocht de aanwijzingen van de verkeersregelaars en optocht begeleiders direct op te volgen.

1. Start carnavalsoptocht

Voor het vertrek dienen alle wagens zich op te stellen op het v.Wachtendonckplein, met de neus in de richting van de Sch.v. Merodelaan. Wij verzoeken u vriendelijk om daarbij de aanwijzingen van de organisatie correct op te volgen.

Alle deelnemers dienen zich voor het vertrek van de optocht te melden bij het Wielderhoes , daar ontvangt u uw startnummer voor de optocht. De bordjes met de nummers dienen duidelijk voor op de wagen of voor in de groep zichtbaar te zijn. Het onderscheid tussen wagens en loopgroepen dient duidelijk herkenbaar te zijn voor de juryleden.

2. Afsluiting optocht en prijsuitreiking

Op het einde van de optocht door Wijlre vragen wij iedereen te parkeren op het v. Wachtendonckplein. Sluit correct achter elkaar aan en zet de wagens zo dat er maximaal gebruik wordt gemaakt van het plein. Breng na afloop van de prijsuitreiking en feestelijkheden de wagens naar een veilige plek. In het Wielderhoes dient u het optochtnummer bij de organisatie in te leveren. Aansluitend vindt de prijsuitreiking plaats. Er zijn drie geldprijzen per categorie, de vier categorieën zijn:

  • Einzelgängers
  • Kleine groep (tot 10 personen)
  • Grote groep (10 personen en meer)
  • Wagens

Een onafhankelijke jury beslist over de toekenning van de prijzen. Het oordeel van de jury is bindend, zodat hierover geen enkele discussie mogelijk is.

3. Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid

In het kader van een veilige en verantwoorde optocht het volgende: Het spreekt voor zich dat u zorg draagt dat uw wagen c.q. voertuig, voor zover u hier gebruik van maakt, in correcte en deugdelijk verantwoorde staat verkeert. CV de Puime kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade. Bestuurders en overige deelnemers zijn zelf aansprakelijk voor de toegebrachte schade. Voor deelnemers geldt dat de wegen- en verkeerswet van toepassing is. Dit houdt onder meer in dat het voertuig W.A. verzekerd moet zijn en dat de bestuurder over een geldig rijbewijs beschikt. Voor zover u particulier deelnemer bent aan de optocht, dekt uw WA verzekering voor particulieren eventuele schade en voor zover u als vereniging optreedt, raden wij u aan een particuliere WA verzekering voor uw vereniging af te sluiten. Nadrukkelijk wijzen wij erop dat bestuurders van voertuigen geen alcohol mogen gebruiken. Verder vragen wij alle deelnemers de consumptie van alcohol tijdens deelname aan de optocht te matigen tot aanvaardbare proporties.
Wij wijzen er verder op dat vanaf 1 januari 2014 jongeren onder de 18 jaar strafbaar zijn als zij op een openbare plek – op straat, in een café, park, stationshal, etc. – alcohol bij zich hebben. Of het nu gaat om bier, wijn, mixdrankjes of sterke drank, in alle gevallen zijn jongeren strafbaar en kunnen ze van politie of buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente een boete krijgen.
Per 1 januari 2024 is het niet meer toegestaan om vooraf, tijdens en na afloop van de optocht glaswerk voor handen te hebben. Het nuttigen van drank uit blik, drankkarton of duurzaam plastic fles/beker is wel toegestaan.

4. Uitsluiting

De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers die hebben ingeschreven, van deelname uit te sluiten, indien zij:

  1. In strijd met de openbare orde of zeden handelen.
  2. De veiligheid van zichzelf en/of anderen in gevaar (kunnen) brengen.
  3. Onnodig lawaai, rook- en/of stankontwikkeling veroorzaken.
  4. Bij het kiezen van de benaming van het onderwerp en/of de uitbeelding ervan blijk geven van gebrek aan de algeheel geldende fatsoensnormen, of dat zaken worden belicht, die aanstootgevend zijn voor de bevolking als geheel of groepen c.q. individuen daarvan.

5. Slotbepaling

CV de Puime is ten alle tijde bevoegd om eventueel anders dan in de hier genoemde richtlijnen en in gevallen waarin dit reglement niet voorziet te beslissen. Wij willen er samen een gezellige en geslaagde optocht van maken. Wij wensen u veel plezier in de voorbereiding en zien als vereniging reikhalzend uit naar de vele mooie creaties, groepen en wagens die u zult maken. Veel succes en hartelijk dank voor uw deelname en medewerking.